Α) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ:   

 

1.Το Πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και ομοειδών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού.

2.Τα επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. (Δομικών Έργων, Τοπογράφων, Έργων Υποδομής).

3.Διεξαγωγή άτυπης συζήτησης για την δημιουργία ενιαίου φορέα Μηχανικών (αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Η επιτροπή αποτελείτο από τους κάτωθι:

1)  ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟ, Αντιπρόεδρο ΤΕΙ Αθηνών & Πρόεδρο ΣΑΤΕ.

2)  ΕΡΡΙΚΟ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ, Πρόεδρο ΤΕΙ Σερρών

3)  ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ, Πρόεδρο ΤΕΙ Πατρών

4) ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΜΠΟΥΛΑ, Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ

5) ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ, Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ

6) ΕΛΛΗ ΠΕΤΣΑ, Καθηγήτρια ΤΕ Ι Αθηνών

7) ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΔΑ, Καθηγητή ΤΕΙ Κρήτης

8) ΣΤΑΥΡΟ ΡΟΖΗ, Εμπειρογνώμονα Υπουργείο Παιδείας (Μηχανικό Τ.Ε.).

 

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

1) Η λήψη πτυχίου ή διπλώματος από Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν πρέπει να συνεπάγεται αυτόματα και άσκηση επαγγέλματος με απεριόριστες δυνατότητες, χωρίς περιορισμούς.

Ο επαγγελματικός φορέας θα είναι αυτός που θα κρίνει την επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια του Πτυχιούχου και θα χορηγεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Διαχρονικά, θα κρίνεται από τον επαγγελματικό φορέα η επαγγελματική επάρκεια των Πτυχιούχων και θα εξελίσσονται τα δικαιώματά τους σε σχέση με το εκάστοτε Νομοθετικό Πλαίσιο.

 

2)  Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη α) τη μελέτη της Απόφασης Ακύρωσης από το Σ.τ.Ε. για το ΠΔ318/94, β) το πρόγραμμα σπουδών των ΤΕΙ ειδικότητας Μηχανικών Δομικών Έργων, Έργων Υποδομής, Τοπογραφίας, σχετικά με το πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος, από τους μηχανικούς ΤΕ, γ) το νόμο 2916/01, κατέληξε στα κάτωθι:

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Με τη λήψη του πτυχίου, δικαίωμα υπογραφής μελέτης Α' Τάξης,

Μετά από 5ετή εμπειρία, δικαίωμα υπογραφής μελέτης Β' Τάξης,

(με την προϋπόθεση ότι ο πτυχιούχος έχει υποβάλει φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας και έχει παρουσιάσει επιτυχώς προφορικά το επαγγελματικό του έργο. Την παραπάνω διαδικασία θα αναλάβει ο ενιαίος- επαγγελματικός φορέας, που προτείνεται να συσταθεί. Μέχρι τη σύσταση του φορέα η διαδικασία θα αναληφθεί από Επιτροπή του ΥΠΕΧΩΔΕ που θα αποτελείται από Ανώτερο Υπηρεσιακό Παράγοντα, Καθηγητή Πανεπιστημίου, Καθηγητή ΤΕΙ, Μέλος ΕΕΤΕΜ και Μέλος ΤΕΕ).

Μετά από 10ετή εμπειρία, δικαίωμα υπογραφής μελέτης Γ΄ Τάξης

(Ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση, οι ανωτέρω αναγραφόμενες προϋποθέσεις)

ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Με τη λήψη του πτυχίου, δικαίωμα επίβλεψης Α' Τάξης

Μετά από 5ετή εμπειρία, δικαίωμα επίβλεψης Β' Τάξης

(Υποβολή δικαιολογητικών εμπειρίας)

Μετά από 10ετή εμπειρία, δικαίωμα επίβλεψης Γ Τάξης

(Υποβολή δικαιολογητικών εμπειρίας) Μετά από 15ετή εμπειρία, δικαίωμα επίβλεψης άνευ ορίων (Υποβολή δικαιολογητικών εμπειρίας)

 

ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θα πραγματοποιείται από τους Δημόσιους Υπαλλήλους, οι οποίοι, σε σχέση με το έργο που επιβλέπουν, έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, όπως αυτή θα ορίζεται από το Π.Δ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ MEK - MEEΠ       

Διατηρούνται, σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Με τη λήψη του πτυχίου, ο πτυχιούχος ΤΕΙ εγγράφεται στο Μητρώο Μελετητών, αποκτώντας

ΠΤΥΧΙΟ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ

 

Μετά από 5ετή εμπειρία στο παραπάνω πτυχίο­

(ΠΤΥΧΙΟ Β' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ -Α' ΤΑΞΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ

με την προϋπόθεση ότι ο πτυχιούχος έχει υποβάλει φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας και έχει παρουσιάσει και υποστηρίξει επιτυχώς προφορικά το επαγγελματικό του έργο όπως περιγράφεται και νια τις μελέτες ιδιωτικών έργων).

 

Μετά από 5ετή εμπειρία στο παραπάνω πτυχίο,

ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ- Β' ΤΑΞΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ

(με την προϋπόθεση ότι ο πτυχιούχος έχει υποβάλει φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας και έχει παρουσιάσει και υποστηρίξει επιτυχώς προφορικά το επαγγελματικό του έργο, ως ανωτέρω).

 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συμμετοχή στην ομάδα.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δικαίωμα ελέγχου μελέτης αντίστοιχης κατηγορίας Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την αντίστοιχη εμπειρία και επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται στο Π.Δ.

 

 

3) Κατόπιν της άτυπης συζήτησης που πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, για το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των πτυχιούχων ΤΕ, σε σχέση με την αναμορφωμένη Οδηγία 89/48 της Ε.Ε. και τους αποφοίτους κολεγίων κτλ, Ιδρυμάτων (francise) κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη Eνιαίου Φορέα Μηχανικών, που θα πιστοποιεί την εμπειρία και τις γνώσεις και θα χορηγεί τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Μία εφικτή λύση προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να αποτελέσει η επέκταση των αρμοδιοτήτων του ΤΕΕ που αποτελεί ΝΠΔΔ και θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας στα τεχνικά θέματα.

 

B) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Ύστερα από την καταδικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. και το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί για χιλιάδες συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες, το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε μία αρκετά ρεαλιστική πρόταση.

Είναι η πρώτη φορά –ύστερα από πολλά χρόνια-, που η Πολιτική ηγεσία καταθέτει ρεαλιστική πρόταση για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Η τελευταία φορά ήταν το 1994. Δυστυχώς την έκδοση του ΠΔ318/94 ακολούθησαν τα φαξ του ΥΠΕΧΩΔΕ, με τις παράνομες εντολές για μη εφαρμογή του, αλλά και οι παρεμβάσεις του τότε Υπουργού Παιδείας για κατάργηση του Διατάγματος.

 

Πιστεύουμε ότι η πρόταση είναι ρεαλιστική γιατί:

 1. Λύνει ουσιαστικά το επαγγελματικό πρόβλημα των συναδέλφων καθώς ξεκαθαρίζει τι έχει δικαίωμα να υπογράφει ένας συνάδελφος χωρίς να έχει προβλήματα στις Πολεοδομίες, καθώς από την κτήση του πτυχίου υπογράφει έργα Α΄ τάξης, ενώ πρακτικά ποτέ δεν θα συναντήσουμε έργα πάνω από τη Γ΄ τάξη.
 2. Η κλιμάκωση των Ε.Δ. γίνεται με (αναπροσαρμοζόμενα) οικονομικά μεγέθη και όχι με ορόφους.
 3. Ενώ κανένας συνάδελφος μέχρι σήμερα δεν έχει μπει στο μητρώο Μελετητών, ανοίγει για πρώτη φορά το δικαίωμα της εγγραφής μας στο Μητρώο Μελετητών.
 4. Η πρόταση αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό πρόταση συναδέλφων, όπως δόθηκε στην ΕΕΤΕΜ στις 19/9 & 5/10, χωρίς η ΕΕΤΕΜ να εκφράσει διαφωνία.
 5. Σημαντικότερο από όλα όμως θεωρούμε ότι για πρώτη φορά η Πολιτική Ηγεσία διατυπώνει επίσημα άποψη για την ανάγκη δημιουργίας Ενιαίου Φορέα Μηχανικών που θα χορηγεί άδειες ασκήσεως επαγγέλματος και θα πιστοποιεί την εμπειρία.
 6. Σημαντική επίσης θεωρούμε την θέση του Υπουργείου για τις αρχές που πρέπει να διέπουν το Επάγγελμα του Μηχανικού στη χώρα, καθώς δηλώνει κατηγορηματικά ότι η λήψη πτυχίου ή διπλώματος από Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν πρέπει να συνεπάγεται αυτόματα και άσκηση επαγγέλματος με απεριόριστες δυνατότητες, χωρίς περιορισμούς –εννοώντας προφανώς τους αποφοίτους του Πολυτεχνείου-.
 7. Στις επιτροπές συμμετέχουν όλες οι πλευρές κι έτσι η Πολιτική Ηγεσία έχει καταγράψει κάθε άποψη, κάτι που μας δίνει πλεονέκτημα καθώς τα επιχειρήματά μας είναι σαφώς ισχυρότερα από κάθε άλλη πλευρά. Σημειώνουμε ότι εκτός από τους καθηγητές ΤΕΙ συμμετέχουν και τρεις έμπειροι συνάδελφοι.

 

Υπάρχει όμως μία σειρά θεμάτων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι:

 

 1. Μεγάλη ανησυχία έχουμε όλοι για το ρόλο της επιτροπής που θα αξιολογεί το επαγγελματικό μας έργο. Πρέπει να συμμετάσχουμε στο διάλογο και μπορούμε να πετύχουμε η εξέλιξη από Τάξη σε Τάξη, να γίνεται με κατάθεση φακέλου (όπως στο ΜΕΚ).
 2. Πρέπει με κάθε τρόπο να εξασφαλιστεί η ένταξη των παλαιών συναδέλφων στη Γ΄ κατηγορία, από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του Διατάγματος.
 3. Πρέπει να τονίσουμε περισσότερο την ανάγκη για Νέο Ενιαίο Επιμελητήριο μέλη του οποίου θα είναι όλοι οι Μηχανικοί της χώρας με ίδιους όρους.
 4. Θα πρέπει να μπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συνολική αναδιάταξη στο επάγγελμα του Μηχανικού στην Ελλάδα με αναθεώρηση των απεριόριστων δικαιωμάτων των διπλωματούχων του Πολυτεχνείου.
 5. Ακόμη θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση ώστε να μην υπάρξουν σε καμία κατηγορία –σε βάθος χρόνου-, οροφές. Στην αντίθετη περίπτωση η λύση αυτή θα πρέπει να είναι προσωρινή.
 6. Προσοχή και διορθώσεις απαιτούνται στο σκέλος της πρότασης που αφορά τους Συναδέλφους Δημοσίους Υπαλλήλους –με ιδιαίτερη έμφαση στην επίβλεψη και τον έλεγχο μελέτης-.
 7. Βελτιώσεις χρειάζονται και στα Δημόσια Έργα.

 

Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο.  

Αρκεί οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην επιστημονική επιτροπή του Υπουργείου να παραμείνουν στις συνεδριάσεις και να πετύχουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τον Κλάδο μας.

Η ευθύνη που αναλαμβάνουν είναι μεγάλη.

Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι βάζοντας στην άκρη προσωπικές, παραταξιακές και κομματικές διαφοροποιήσεις.

 

                                                                                                                        Σιάχος Δημήτρης

                                                                                                                        Τσιρογιάννης Παναγιώτης

 

Γ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
Συνάδελφοι,
 
Στις 4/12 συνεδρίασε το Πανελλαδικό Συμβούλιο της ΕΕΤΕΜ (συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων και των Κλαδικών Συλλόγων).
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που μας έχει αποστείλει μία σειρά συναδέλφων, καταθέσαμε κείμενο με παρατηρήσεις στο Πόρισμα της Άτυπης Επιτροπής του ΥΠΕΠΘ για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα.
Υποστηρίξαμε ότι, με δεδομένο το επαγγελματικό αδιέξοδο που έχει προκύψει μετά την καταδικαστική απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ318, πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να διορθωθεί η πρόταση του ΥΠΕΠΘ και να εκδοθεί άμεσα νέο ΠΔ -έστω ως προσωρινή λύση, μέχρι τη συνολική αναδιάταξη του Επαγγέλματος του Μηχανικού στη Χώρα-.
(Σας αποστέλλω τις παρατηρήσεις που καταθέσαμε, δίνοντας έμφαση α) στην ανάγκη αντικατάστασης της Επιτροπής που θα κρίνει την επαγγελματική εξέλιξη από τη μία κατηγορία στην άλλη, με διαδικασία κατάθεσης φακέλου, β) στην εξεύρεση ειδικής ρύθμισης για τους παλαιούς συναδέλφους και γ) διόρθωση των διατάξεων για τους Δημοσίους Υπαλλήλους).
 
Η εισήγησή μας δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των Προέδρων.
 
Η -μεγάλη- πλειοψηφία των μελών του Πανελλαδικού Συμβουλίου ζήτησε απόσυρση της Πρότασης:
α) Επειδή στην επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΤΕΕ. (Η απάντησή μου σε αυτή την ένσταση είναι η δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας στο ΚΔΣ της ΕΕΤΕΜ ότι "σε αντίστοιχες συζητήσεις για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών θα συμμετάσχει και η ΕΕΤΕΜ" και ότι είναι ευκαιρία -παρουσία όλων- το ΤΕΕ να αναπτύξει την επιχειρηματολογία του η οποία προφανώς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στα δικά μας επιχειρήματα. Φεύγοντας αφήνουμε την εντύπωση ότι φοβόμαστε να συνομιλήσουμε).
β) Επειδή στην επιτροπή συμμετέχει πλειοψηφία μελών ΤΕΕ (Η απάντηση είναι ότι αυτή η πλειοψηφία είναι πλασματική καθώς μετρούν ως μέλη ΤΕΕ τους 5 καθηγητές ΤΕΙ οι οποίοι είναι και μέλη ΤΕΕ αλλά -μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου- θα υποστηρίξουν τους τρεις συναδέλφους που επίσης συμμετέχουν. Ακόμη αυτή η επιτροπή είναι καθαρά επιστημονική με μοναδικό στόχο την καταγραφή απόψεων ώστε να υπάρξει το βέλτιστο αποτέλεσμα και δεν δεσμεύει υποχρεωτικά το Υπουργείο).
γ) Επειδή η πρόταση προβλέπει την επιτροπή εξέτασης της επαγγελματικής εμπειρίας και είναι αδιανόητο να ανεχθούμε προφορικές εξετάσεις σε συναδέλφους με 20 ή 30 χρόνια επαγγελματική δράση (απάντηση: όπως είπαμε και προηγουμένως αυτό πρέπει αλλά και μπορεί να αλλάξει).
δ) Επειδή η πρόταση είναι πρόχειρα γραμμένη (απάντηση: η πρόταση που δόθηκε είναι απλά ένας "πιλότος" που θα συμπληρωθεί στις επιτροπές).
ε) Επειδή δεν ανοίγει θέμα συζήτησης για αναθεώρηση στα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών (απάντηση: συμφωνούμε ότι πρέπει να ανοίξει τέτοια συζήτηση, άλλωστε το πόρισμα του ΥΠΕΠΘ αναφέρει χαρακτηριστικά:  "η λήψη πτυχίου ή διπλώματος από Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν πρέπει να συνεπάγεται αυτόματα και άσκηση επαγγέλματος με απεριόριστες δυνατότητες, χωρίς περιορισμούς –εννοώντας προφανώς τους αποφοίτους του Πολυτεχνείου", φοβόμαστε όμως ότι εάν περιμένουμε να ολοκληρωθεί πρώτα η συζήτηση για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Διπλωματούχων, δεν θα βγουν ποτέ τα δικά μας...)
στ) Επειδή σε δύο χρόνια θα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της Νέας Οδηγίας (36/2005) η οποία θα δημιουργήσει θετικότερες συνθήκες για τον Κλάδο μας και πρέπει να περιμένουμε μέχρι τότε.. (απάντηση: Θεωρώ εντελώς λάθος αυτό το επιχείρημα καθώς περιμένουμε κάτι εντελώς θεωρητικό, αφήνοντας για μεγάλο διάστημα ακάλυπτους τους συναδέλφους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την 89/48 η οποία από το 1989 που εφαρμόστηκε στην ΕΟΚ, στη χώρα μας εφαρμόστηκε 12 χρόνια μετά, χωρίς καμία άμεση ωφέλεια για εμάς... Επίσης αν κάνουμε σήμερα ένα βήμα, θα είναι πιο εύκολο να διεκδικήσουμε πρερισσότερα στη συνάχεια).
ζ) Επειδή δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε καθώς το ΠΔ318 δεν έχει καταργηθεί ολόκληρο αλλά μόνο η 2η παράγραφος. (απάντηση: δεν ευσταθεί ως επιχείρημα καθώς πρακτικά σε καμία πολεοδομία δεν εφαρμόζεται πλέον το 318. Άλλωστε το ΤΕΕ είχε προσφύγει μόνο κατά της συγκεκριμένης παραγράφου..)
 
Αν και πιστεύω ότι δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία να βγουν επαγγελματικά δικαιώματα, δεν μπορώ να αγνοήσω τη θέση της πλειοψηφίας της ΕΕΤΕΜ η οποία δεν συμφωνεί.
 
Με προβληματίζει το γεγονός ότι αρκετοί Πρόεδροι Περιφερειακών Τμημάτων και στελέχη της ΕΕΤΕΜ που είχαν εδώ και καιρό συμφωνήσει με τη "λογική" της πρότασης του ΥΠΕΠΘ και είχαν συμφωνήσει να βοηθήσουν στη βελτίωση της πρότασης, εχθές είτε δεν πήραν το λόγο καθόλου... είτε πήραν το λόγο για να διαφωνήσουν με την πρόταση (μήπως μέτρησε σε αυτούς πιο πολύ η κομματική τοποθέτηση;;).
 
Ελάχιστοι ήταν αυτοί που τοποθετήθηκαν θετικά..
  
(Σημειώνω ότι μικρό φραστικό επισόδειο δημιουργήθηκε όταν το Προεδρείο της Ένωσης αρνήθηκε άκομψα το λόγο, σε δύο ιστορικά στελέχη της ΕΕΤΕΜ, τον Θωμά Λογοθέτη και τον Δημήτρη Πετρίση, οι οποίοι ηγούνται στους νεοσύστατους Πανελλήνιους Συλλόγους των Πολιτικών και των Ηλεκτρομηχανολόγων αντίστοιχα...) 
 
 Μετά το Πανελλαδικό Συμβούλιο ακολούθησε συνεδρίαση του ΚΔΣ, το οποίο επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα του Πανελλαδικού Συμβουλίου. Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην Επιστημονική Επιτροπή, την Τρίτη 6/12 θα αποχωρήσουν, καταθέτοντας τις θέσεις της ΕΕΤΕΜ.
Η μοναδική μου παρατήρηση είναι ότι φεύγοντας, παίρνουν και την ευθύνη να στερήσουν τον Κλάδο από την παρουσία τους στην κατεύθυνση της βελτίωσης της πρότασης του ΥΠΕΠΘ...    
 
 
Εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν η πρόταση βελτιωθεί σε συγκεκριμένα σημεία, θα είναι ένα μεγάλο βήμα για τον Κλάδο μας.
Πλέον όλη η ευθύνη είναι στα χέρια της Κυβέρνησης.
Ελπίζω ότι δεν θα μας απογοητεύσει..
 
Συναδελφικά
ΣΙΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 
 
 
*Η επιστολή αυτή εμπεριέχει προσωπικούς προβληματισμούς και δεν αποτελεί θέση κάποιου θεσμικού Οργάνου